Deklaracja Wspólnego Porozumienia

Prawo Ziemi

Poniżej wyjaśnione są prawa ziemi rządzące Planetą Ziemia zgodnie z Prawem Naturalnym, którym podporządkowane jest wszelkie życie. Są one powszechnie niezbędne do utrzymania życia w harmonii z naszym współistnieniem na tej planecie, dając wszystkim żywym istotom możliwość, kierunek i wsparcie, by mogły się rozwijać.

Wszystkie prawa, kodeksy, statuty i rozporządzenia dla każdego terytorium na planecie, czy to na, nad czy pod powierzchnią, muszą działać w ramach parametrów niniejszego Regulaminu.

Wszelkie statuty, kodeksy, rozporządzenia, mandaty, wiążące umowy lub zasady obowiązujące przed lub w dniu 5 lipca 2021 roku, które naruszają lub pozwalają na zachowanie naruszające treść niniejszego dokumentu są nieważne, co oznacza, że te statuty, kodeksy, rozporządzenia, mandaty, wiążące umowy i zasady są bezprawne w egzekwowaniu i nikt nie jest nimi związany.

Każdy statut, kodeks, rozporządzenie, polecenie, wiążąca umowa lub zasada jakiegokolwiek rodzaju, która będzie ratyfikowana w Hall of Records, czy to teraz czy w przyszłości, musi przestrzegać treści tego dokumentu.

Żaden statut, kodeks, rozporządzenie, polecenie, wiążąca umowa lub reguła jakiegokolwiek rodzaju nie zostanie ratyfikowana jako prawo lub uznana przez Hall of Records, jeśli nie jest zgodna z Prawami Naturalnymi zdefiniowanymi w tekście niniejszej deklaracji.

Prawa te będą egzekwowane przez Globalną Agencję Wywiadowczą (Global Intelligence Agency – GIA) i Life Force Enforcement, jako najwyższy poziom ratyfikowanego prawodawstwa na planecie, uznany przez Hall of Records. Globalna Agencja Wywiadowcza i Life Force Enforcement posiadają jurysdykcję i władzę nad każdą strukturą Wojskową, Wywiadowczą i Egzekwującą Prawo, która istnieje obecnie lub będzie istnieć w przyszłości.

Life Force Enforcement działa pod kierunkiem, nadzorem i władzą Dowództwa Naziemnego.

Life Force Enforcement jest zobowiązane do przestrzegania i działania zgodnie z tymi samymi prawami, które zostały zdefiniowane w tekście tego dokumentu.

Podstawowe Wolności, Prawa I Obowiązki

To prawa, które wszyscy żyjący ludzie mają zapewnione od urodzenia i dlatego żadna jednostka ani organizacja jakiegokolwiek rodzaju nie ma prawa ich naruszać. Prawa te są absolutne i odnoszą się do wszystkich Ludów, które zamieszkują na, nad lub pod powierzchnią planety Ziemi. Jako uznane Suwerenne Istoty jesteśmy odpowiedzialni za wpływ i konsekwencje naszego działania, postawy i nastawienia. Nasze prawa są naszymi obowiązkami, które musimy podtrzymywać, przestrzegać i szanować.

1.          Wolność do życia bez ograniczeń lub limitów tego, do czego jednostka może dążyć, co może osiągnąć lub przeżyć, tak długo, jak długo jej droga nie wyrządza celowo lub nieodpowiedzialnie żadnej szkody.

2.       Wolność do obserwowania, uczestniczenia, doceniania i uczenia się z i o naszym własnym energetycznym połączeniu poza obserwowalnym światem fizycznym. Obejmuje to wolność religijną do czczenia lub badania „Boga” w sposób, który uważamy za stosowny, o ile w naszej praktyce nie szkodzimy innym.

3.       Wolność do tworzenia, budowania, formowania i organizowania wszystkiego, co tylko możemy sobie wyobrazić, o ile nie szkodzi to innym.

4.       Wolność do wyrażania prawdy, jak również naszych opinii, pomysłów, wizji, odkryć i planów w dowolny sposób bez obawy przed reperkusjami, o ile nasze wyrażanie nie jest celowo złośliwe lub nie wyrządza innym krzywdy emocjonalnej, energetycznej lub fizycznej.

5.       Wolność do tworzenia i podtrzymywania życia.

6.       Wolność do dostępu i korzystania z zasobów planety w celu stwarzania, utrzymania i zapewnienia komfortu, w sposób, który nie powoduje zakłócenia równowagi w naturalnym ekosystemie planety.

7.       Każda żywa jednostka ma prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa i ochrony swojej osoby i swojego majątku.

8.       Każde dziecko ma prawo do nietykalności i uczciwego wychowania, a obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest przestrzeganie praw dziecka.

9.       Każda żywa istota ma prawo do prywatności, czyli do życia bez ingerencji w sprawy osobiste i bez poddawania się bezprawnej obserwacji.

10.     Każda żywa istota ma obowiązek szanować, wspomagać i chronić wspólne interesy planety i jej współmieszkańców za rozsądną cenę własnego dobrobytu.

11.     Każda żywa istota jest odpowiedzialna za udział we wspólnocie na miarę swoich możliwości i granic, do których może lub chce się przyczynić.

12.     Każda żywa istota ma obowiązek być wykształcona i poinformowana o naturze, funkcji i realizacji samorządności, o bezpośrednim wpływie decyzji podejmowanych dla i przez kolektyw oraz dzielić się istotnymi informacjami, które mogą mieć wpływ na ostateczne decyzje grupy.

13.     Każda żywa istota ma prawo i odpowiedzialność do życia jako suwerenna jednostka, która jako wolna i niezależna osoba w dążeniu do szczęścia sprawuje władzę nad swoimi sprawami.

14.     Każda żywa istota ma prawo do informacji i obowiązek informowania innych w sposób, który jest uznawany przez obie strony jako dokładne przedstawienie konsekwencji i korzyści, zarówno aktualnych jak i potencjalnych, zanim zostanie podjęta decyzja o tym czy uczestniczy się w tym czy nie, bez jakichkolwiek konsekwencji.

15.     Każda żywa istota ma prawo do podróżowania bez jednoczesnego naruszania innych praw podstawowych.

Zasady Uniwersalne I Działania Zabronione

1. Każde życie jest święte. Złośliwe postępowanie przeciwko jakiejkolwiek żywej istocie jest niedopuszczalne. Zabronione jest każde działanie, schorzenie, operacja lub funkcjonowanie, które celowo hamuje, uszkadza, skraca lub wyłącza naturalne procesy życiowe innej osoby dla frywolnych celów.

2.  Materiały, które są trujące lub wytwarzające toksyny czy też jakieś mechanizmy, nie mogą być używane do zmiany struktury, celu lub funkcji wody, żywności, gleby lub powietrza.

3.  Broń masowego rażenia nie może być produkowana, ani używana nigdzie na planecie.

4.  Medycyna nie może być uzbrajana do kontrolowania wzrostu populacji lub z jakiegokolwiek innego powodu.

5.  Organizacje powołane do kontroli populacji nie mogą istnieć ani działać na tej planecie.

6.  Struktury korporacyjne, rządy lub jakiekolwiek formy struktur kontrolnych, które działają jako pełnomocnicy do podejmowania decyzji w interesie określonej populacji, muszą działać w poszanowaniu granic podstawowych wolności, praw i obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

7.  Niewolnictwo w jakimkolwiek celu i w jakiejkolwiek formie jest niedopuszczalne.

8.  Żaden przekaz publiczny, który uważany jest za niezbędny dla grupy lub jednostki do podejmowania świadomych decyzji, nie może fałszywie przedstawiać danych faktycznych, włącznie z oszukańczym użyciem definicji funkcjonalnych, które nie są powszechnie zrozumiałe dla odbiorców przekazu.

9.  System finansowy nie może być używany do zniewalania, kontrolowania lub szkodzenia ludzkości.

Definicje funkcjonujące w treści niniejszego dokumentu oraz wszelkie informacje prawne ratyfikowane w Hall of Records teraz i w przyszłości :

Dziecko: Dziecko jest to jednostka pomiędzy okresem urodzenia i dojrzewania lub jednostka która nie osiągnęła pełnoletności.

Obywatel: Dawniej określany jako „niewolnik”, od tej chwili oznacza stałego, suwerennego mieszkańca Planety Ziemia.

Jednostka: Jednostka to pojedynczy Żyjący Byt, Żyjąca Istota i Suwerenna Istota zdolna do samodzielnego istnienia.

Wspólne interesy planety: to kwestie, sprawy, zasoby, czyny, słowa i idee, które są wspólne dla wszystkich żyjących bytów, żyjących istot, suwerennych istot i samej Planety Ziemi.

Wspólnota: organizacja, w której codzienne życie każdego pojedynczego członka wiąże się z kontaktem z innymi pojedynczymi członkami i z zależnością od nich. Różnorodność zadań wykonywanych przez członków wspólnoty stanowi próbę zagwarantowania tego, aby potrzeby społeczne i ekonomiczne były zaspokajane w sposób stabilny i przewidywalny.

Edukacja: akt lub proces przekazywania lub zdobywania wiedzy, rozwijania zdolności krytycznego myślenia, rozumowania i osądu oraz ogólnego intelektualnego przygotowania siebie lub innych do dojrzałego życia. Edukacja jest procesem ułatwiającym uczenie się, czyli zdobywanie wiedzy, umiejętności, wartości, moralności, przekonań i nawyków. Wynikiem edukacji jest Wykształcona Istota Żyjąca.

Opiekun: wyznaczona przez sąd osoba, która jest prawnie upoważniona (i odpowiednio zobowiązana) do opieki nad osobistymi i majątkowymi interesami innej osoby.

Żyjący byt lub żyjąca istota: byt, który jest świadom siebie, czujący ( mający poczucie uczuć i doznań) i świadomy. Żyjacy Byt lub Żyjąca Istota to jednostka, która czerpie swoją energię życiową do istnienia z ostatecznego Źródła Stwórczego.

Rodzaj ludzki: oznacza wszystkie Ludy, a konkretnie wszystkie żyjące, świadome istoty.

Małoletni: jednostka poniżej pewnego wieku, zazwyczaj jest to wiek pełnoletni, który prawnie rozgranicza dzieciństwo od dorosłości.

Organizacja: Organizacja jest zbiorem jednostek, które są Żyjącymi Bytami, Żyjącymi Istotami i Suwerennymi Istotami. Organizacja może być rozumiana jako system społeczny, który składa się z relacji pomiędzy Jednostkami.

Zakon lub The Order: zbiorowe odniesienie do wszystkich tajnych stowarzyszeń, stanowisk, osób, jednostek, struktur, korporacji, stowarzyszeń, bractw lub innych grup, które posiadały władzę, panowanie lub panowanie nad rządami, finansami, wojskiem lub innymi istotami trzymanymi w niewoli na tej planecie. Draconianie, Annuanake, Smocze Rodziny, Zakon Czarnego Słońca, Rothchildowie, Rockefellerowie, Rodzina Li, itd.

Rodzic: opiekujący się swoim potomstwem.

Lud, ludzie: odnosi się do wszystkich świadomych istot żywych, które zamieszkują na, nad lub pod powierzchnią Planety Ziemia.

Planeta Ziemia: Trzecia planeta od Słońca w tym układzie słonecznym. Planeta Ziemia jest Żyjącą Istotą z własną świadomością.

Opinia publiczna: w tym przypadku odnosi się do zbiorowości świadomych istot żywych, niezależnie od ich statusu w innej definicji. Tym terminem określa się „całość” lub całe grono ludności. W odniesieniu do tego dokumentu oznacza to również informacje, które są dostępne na zewnątrz racjonalnych granic, które czyniłyby coś prywatnym, jak np. dom. W żaden sposób nie odnosi się do wybranej grupy lub instytucji rządowej i nie może być używane w żadnym oficjalnym tekście lub oświadczeniu, aby sugerować inaczej.

Suwerenna Istota: świadoma, żywa istota zamieszkująca na, nad lub pod powierzchnią planety Ziemia, posiadająca władzę i odpowiedzialność za swoje myśli i działania.

Podróż: przemieszczanie się ludności pomiędzy odległymi miejscami geograficznymi. Podróżowanie może odbywać się pieszo, rowerem, samochodem, pociągiem, łodzią, autobusem, samolotem, statkiem lub innymi środkami.