POWIADOMIENIE

Oficjalne Powiadomienie o Samostanowieniu Lechii

My, Istoty z Wolnej Woli i z Ducha/Źródła zrodzone, Suwerenne i Wolne, żyjące na ziemi zwanej Lechią, poprzednio zwaną Polską (z zachowaniem obecnych granic terytorialnych), powołaliśmy Krajową Radę Odbudowy Lechii. Tym samym ogłaszamy i poświadczamy swoją suwerenność zapewnioną nam przez Stwórcę/Źródło i potwierdzoną Prawem Naturalnym i Prawem Samostanowienia.

Naszą suwerenność ustanawiamy na podstawie niezbywalnego Prawa Naturalnego, Prawa Samostanowienia (Załącznik A) oraz z niego wynikającego Prawa Zwyczajowego. My Wolne i Niezależne Istoty, mieszkańcy Lechii, zamieszkujący te ziemie od tysięcy lat, powiadamiamy świat o ustanowieniu kraju Lechia wolnym i suwerennym.

Przyjmujemy Prawo Samostanowienia. Powiadomienie to składamy za pośrednictwem wszelkich obecnie dostępnych środków przekazu stosowanych i swobodnie kolportowanych również przez Pocztę Polską (lecz nie ograniczając się do wyłącznego pośrednictwa).

Powyższe powiadomienie w swojej treści nie podlega zmianom. Odrzucamy wszelkie przyłączenia i powiązania z IMF (International Monetary Fund), Bankami Krajowymi i Światowymi, ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), Rezerwą Federalną (FED), UNESCO, Unią Europejską i innymi tego rodzaju organizacjami.

Oświadczamy, że My Istoty Wolne, Suwerenne i z Ducha zrodzone (a nie „stworzone”) nie jesteśmy powiązani z ustrojem Polski (Republic of Poland), ani z jakąkolwiek inną organizacją, korporacją, firmą pozornie reprezentującą i działającą w imieniu i na rzecz Rzeczpospolitej ~ 2 ~ Polskiej/Republic of Poland (dalej zwaną RP).

Wypowiadamy w y ż e j w y m i e n i o n y m wszystkie obciążenia wynikające z wszelkich umów jawnych i niejawnych, krajowych i międzynarodowych. Pozostajemy niezależni i wolni od wszelkich roszczeń i zobowiązań państw, krajów, korporacji, organizacji religijnych, firm, jak i osób prywatnych. Nie występujemy w stosunku do nich jako dłużnicy ani wierzyciele.

My Istoty Wolne i z Ducha/Źródła zrodzone, (a nie „stworzone”), nie uznajemy i odrzucamy wszelkie (wcześniejsze, obecne i przyszłe) kontrakty, umowy, zlecenia (znane,nieznane oraz prawdopodobne) podpisane przez prywatne osoby, firmy, korporacje krajowe i międzynarodowe, etc.

My Istoty Wolne i z Ducha/Źródła zrodzone, nie „stworzone”:

 -Nie uznajemy i odrzucamy wszelkie fikcyjnie stworzone oraz bezprawniei bez naszej zgody nadane i udokumentowane nazwy (AKT URODZENIA, NAZWISKO, IMIĘ, OSOBA, PESEL, NIP, etc.).

-Nie uznajemy i odrzucamy rządowe powiernictwa i powiernictwa religijne, etc.

 -Nie uznajemy i odrzucamy wszelkie formy opodatkowania, opłat, zezwoleń, grzywien,zarządzeń, licencji, franchising, etc.

– Nie uznajemy i odrzucamy nieograniczone inne domniemane źródła umowne, jakie przedstawiają agencje i agenci z nimi powiązani, podmioty korporacyjne krajowe, międzynarodowe i działające na całym świecie, bez ich pełnej wiedzy, ani ujawnienia, ani wyrażania zgody. Wyznajemy wiecową formę sprawowania samostanowienia zawartą w Prawie Zwyczajowym, która będzie stałą formą prawną. Prawo Naturalne będzie środkiem zaradczym w przypadku wszelkich nieporozumień.

ZAŁĄCZNIK A

Niniejszy załącznik jest integralną częścią Oficjalnego Powiadomieniao Samostanowieniu. Prawo Naturalne Prawo Naturalne czyli lex naturalis, jest to uniwersalny, pierwotny zbiór norm wynikających z natury istnienia człowieka. Nie jest ono przez nikogo narzuconei stanowi o wolności człowieka. Prawo Naturalne jest niezbywalne.

Charakterystyka Prawa Naturalnego

Prawo Naturalne cały swój fundament opiera na założeniu, że człowiek jest istotą rozumną, posiadającą też wolną wolę i z natury przeznaczony jest do czynienia dobra.Z tego powodu lex naturalis kładzie tak duży nacisk i akcentuje takie wartości jak: dobro, sprawiedliwość, piękno czy poszanowanie godności człowieka.

W związku z tym Prawo Stanowione powinno czerpać maksymalnie dużo z Prawa Naturalnego. Prawo Naturalne jest uniwersalne bez względu na poglądy, wyznawaną wiarę, pochodzenie, rasę czy wiek. Jest fundamentem etyki. Kompasem moralnym dla wszystkich ludzi.

Prawo Naturalne od Prawa Stanowionego przede wszystkim odróżnia to, że to pierwsze jest niezbywalne, a więc nie można się go zrzec, ani też pozbawić go innego człowieka. Jest niezbywalne. Przykładami prawa naturalnego są:  

Prawo do życia, do własności, do zabawy, do religii.

Prawo naturalne opiera się w swej podstawie na naturze ludzkiej, nie można więc go zniszczyć lub zabrać człowiekowi, powinno być nadrzędne wobec Prawa Stanowionego, a tym samym powinno być wyznacznikiem przy tworzeniu Prawa Krajowego.

Co do zasady Prawo Naturalne nawiązuje do godności człowieka, sprawiedliwości społecznej i powszechnego dobra i sprzeciwia się dążeniu „władzy państwowej” do osiągania własnych celów. Prawo Naturalne jest bardziej trwałe i stabilne niż Prawo Stanowione, gdyż odnosi się właśnie do wewnętrznej natury człowieka i woli Stwórcy/Źródła, jest uniwersalne i niezmienne.

Samostanowienie „narodów” (samostanowienie ludów) – prawo do swobodnego określania statusu politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturowego, a także prawo do utworzenia własnego państwa/kraju lub połączenia się z państwem/krajem już istniejącym. Samostanowienie „narodów” jako zasadę polityczną, przyznającą wszystkimnarodom prawo do tworzenia i posiadania własnej państwowości. Samostanowienie „narodów” jest jedynym prawem człowieka o charakterze zbiorowym, traktowanym jako warunek korzystania z innych praw człowieka. Przyjmuje się,że samostanowienie narodów może być realizowane tylko przez ludność zamieszkującą określony obszar i dominującą na nim.

Chcesz wiedzieć jak tworzyć projekty? Skontaktuj się z nami!