Plan odnowienia polski

NOWA POLSKA – PLAN ODBUDOWY POLSKI

My, ludzie wolni i suwerenni w swych duszach. Sławianie, Lechici , Polacy od zawsze zamieszkujący te ziemie. Z wielkim zamiłowaniem do własnych tradycji, zwyczajów i wartości, które już nasi najbardziej nawet odlegli przodkowie mieli w swoich sercach. Przedstawiamy Krajowy Plan Odbudowy, który będzie służył jako wzorzec nowych kierunków rozwoju kraju w którym żyjemy.

Nasz kraj przez wiele wieków przeżywał najpotworniejsze zbrodnie jakie tylko można sobie wyobrazić. Przez wiele wieków byliśmy uciskani, mordowani i wynaradawiani.

Chciano pozbawić nas całej spuścizny przodków, zakłamywano naszą historię. Ostatnie kilkadziesiąt lat Polski to również karty zapisane uciskiem, nieuczciwością, przemocą oraz kłamstwami.

I dlatego my, ludzie wolni, Polacy oraz wszystkie nacje zamieszkujące tereny Polski, ale przestrzegające naszych praw, pragniemy aby wreszcie nastał czas pokoju, przyjaźni, dobrobytu i wzajemnego wspierania się we wszystkich dziedzinach życia.

Pragniemy stworzyć kraj, w którym każda uczciwa istota znajdzie swoje miejsce na ziemi. Naszym celem jest pozbycie się wszelkich systemów partyjnych, instytucji religijnych a także zależności od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów.

Nasze doświadczenie w tych dziedzinach jest oparte na naszej długiej i skomplikowanej historii.

Konflikty Słowian zostały zapoczątkowane przez wprowadzenie na nasze tereny rozmaitych instytucji religijnych a również wewnętrznych rozbieżnościach wyznaniowych wywodzących się z tych religii.

Naszą wizją jest następujący plan tworzenia nowej Polski:

1. Podstawy

Plan nasz opieramy na Globalnym Planie Odbudowy.

Każdy jest sobie bratem lub siostrą. Gdzie dobrem nadrzędnym jest dobro żywego człowieka. Polacy jako naród są od wielu lat ukształtowanym narodem, z historią, której nie pozwoliliśmy sobie odebrać.

Decyzje chcemy i będziemy podejmować w sposób przyjazny, uczciwy i nie szkodzący nikomu ani niczemu. Ziemia rodząca dla nas plony ma być oczyszczona i zdrowa.

Trzy podstawy życia – powietrze, woda i ziemia – wymagają jak największej dbałości z naszej strony, mają stać się czyste i chętnie zamieszkiwane przez wszystkie możliwe formy życia, które będziemy chronić i wspomagać w ich rewitalizacji.

Wolna wola i wolny wybór będą oparte na pierwotnym Prawie Naturalnym, które powinno być prawem nadrzędnym i tym kierować się będziemy. Jedynie na podstawie Prawa Naturalnego tworzyć będziemy wszelkie niezbędne i dodatkowe regulacje. Tworzymy te prawa z zachowaniem wszelkiej sprawiedliwości i kierując się dobrem żywych istot. Prawa gospodarcze będą oparte na transparentności i uczciwości. Niezbędne opłaty wynikające z działalności gospodarczej będą podstawą systemu pomocowego dla niezdolnych do pracy oraz naprawdę potrzebujących.

W związku z tym pracujemy nad zastąpieniem aktualnej konstytucji Prawem Zwyczajowym opartym na Prawie Naturalnym.

Prawo Zwyczajowe w naszej kulturze Słowiańskiej, trwającej ponad 10700 lat, było zawsze najważniejszym, nadrzędnym i niepodważalnym prawem.

Dlatego przygotowywane przez nas Prawo Zwyczajowe powinno powrócić i odnowić naszego Słowiańskiego Ducha.

2. System Administracyjny

System administracji krajem opieramy na strukturach/radach gminnych, powiatowych i miejskich. Wybierane są one bezpośrednio w wyborach, które odbędą się w zależności od decyzji mieszkańców danej gminy, powiatu bądź miasta. Struktury Rad opieramy na gminach, powiatach i miastach, gdzie na czele ich zasiądą przedstawiciele pochodzący z danego rejonu i znający lokalne problemy, potrzeby i uwarunkowania zwani; Sołtysami, Wójtami, Prezydentami, Burmistrzami oraz Starostami.

W ich pracy będą pomagać zespoły doradców nie większe niż: dla sołtysów 3 osoby, dla wójtów 5 osób, dla prezydentów, burmistrzów i starostów 9 osób zwane Radami Doradczymi.
Wszystkie wymienione wyżej osoby będą wybierane przez mieszkańców danego rejonu w oparciu o ustaloną ordynację wyborczą, w wolnych i transparentnych wyborach i bez jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych.Przewidujemy powołanie Starostów na poziomie dzisiejszych powiatów – będą oni koordynować funkcjonowanie i współpracę miast i gmin. Starosta zostanie wybrany przez zgromadzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów danego powiatu. Ze Starostą współpracować będzie również powiatowa Rada Doradcza 9 osób. Starosta z urzędu staje się przedstawicielem powiatu w Radzie Krajowej jako poseł. Rada Krajowa będzie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej.Wszystkie wymienione wyżej osoby którym mieszkańcy w drodze wyborów powierzyli obowiązki, mogą zostać odwołane przez tych mieszkańców z pełnionej funkcji o ile zaistnieją okoliczności określone w ordynacji wyborczej.
Wszystkie gminy, miasta i powiaty będą funkcjonować na zbliżonych zasadach.
Postanawiamy w trybie natychmiastowym zlikwidować wszelkiego rodzaju partie i organizacje polityczne.

Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych zalecane jest łączenie się mniejszych jednostek administracyjnych w większe zespoły.

Nad powyższymi strukturami/radami koordynację zwierzchnią będzie sprawować Krajowa Rada Odbudowy Polski, która będzie organem nadrzędnym i wskazującym kierunki naprawy kraju zgodnie z niniejszym planem odbudowy.

Krajowa Rada Odbudowy Polski ściśle współpracuje, konsultuje i realizuje Plan Globalnej Rady Odbudowy i posiada jej akceptację. Została powołana na apel Kimberly Ann Goguen i zgodnie z jej przekazem. Przedstawiciele Rady wywodzą się ze struktur THI i Life Force. Zgodnie z przyjętymi zasadami, powołano 21 członków Rady do przeprowadzenia niezbędnych i koniecznych zmian w naszym kraju.

W skład Krajowej Rady Odbudowy Polski wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady
 2. Duchowy Opiekun
 3. Skarbnik – Finanse
 4. Sekretarz
 5. Wywiad/Ochrona
 6. Zdrowie
 7. Woda
 8. Edukacja
 9. Zarządzanie Młodzieżą 
 10. Rolnictwo
 11. Infrastruktura
 12. Nauka i Technologia
 13. Transport
 14. Praca i Pomoc Społeczna
 15. Kultura i Sztuka
 16. Opieka Socjalna
 17. Ochrona Środowiska
 18. Energia
 19. Prawo i Legislacja
 20. Działalność Gospodarcza
 21. Wiara i Religia

3. Sądownictwo

Sądownictwo opieramy na prawie naturalnym i na zasadzie: jeśli uczyniłeś świadomie krzywdę lub szkodę musisz za to odpowiedzieć i te krzywdy i szkody naprawić. Każdy w naszym kraju ma równe prawa i równe obowiązki. Powołane zostają Sądy miejskie (rozjemcze) i powiatowe (wyższego szczebla/skomplikowane sprawy). Utworzone zostają Rady Sądownicze, które w możliwe jak najszybszym czasie stworzą kodeks karny, cywilny oraz gospodarczy oparte na Prawie Naturalnym i w zgodzie z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. W pracy nowo powstałych sądów uczestniczyć będą ławnicy/ława przysięgłych.

4. Religia

Zapewniamy wolność wyznania, wolność praktyk religijnych jednak bez takich, które niosą za sobą szkody w psychice i zdrowiu oraz życiu istot. Wolność religijna będzie przez nas chroniona. Finansowanie religii oraz infrastruktury do tego niezbędnej pochodzić będzie wyłącznie ze składek wiernych i członków powyższych wyznań. Państwo nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. W trybie natychmiastowym wszelkie aktywa i pasywa zostają zabezpieczone przez państwo. Państwo staje się jedynym właścicielem dotychczasowego majątku grup wyznaniowych. Przewidziana jest długofalowa akcja edukacyjna, mająca na celu zniesienie wszelkich wielowiekowych kłamstw narzuconych ludziom poprzez wszystkie religie.

5. Finanse

Finanse będą oparte na ścisłej współpracy z Trustem i Powiernikiem Trustu – Kimberly Ann Goguen (The Trust).

Banki będą formą bezpiecznego przechowywania naszych aktywów oraz zajmować się będą przejrzystym systemem funduszy niezbędnych do inwestowania.

Wszelkie operacje bankowe mające na celu działanie spekulacyjne będą zabronione. Banki będą zobowiązane do niezwłocznego naprawienia wyrządzonych ludziom i firmom krzywd spowodowanych dotychczasowymi nieuczciwymi praktykami.

Wszelkie dalsze szczegółowe rozwiązania będą wprowadzone pod jurysdykcją Trustu.

6. Opodatkowanie.

Wszystkie bieżące podatki i opłaty płacone na rzecz regionu, miasta i gminy są rozwiązywane i zastępowane prostym podatkiem od sprzedaży (nie większym/wyższym niż 10%) do nowych produktów. Wpływy z podatków w większości pozostają w miejscowości w której zostały uzyskane, ustali się niezbędne kwoty przekazywane na rzecz funkcjonowania powiatów i Rady Krajowej oraz regionów wymagających bieżącej pomocy na podstawie kosztorysów.
Praca zarobkowa oraz emerytury nie będą podlegać opodatkowaniu.

Wszelkie firmy korporacyjne, monopolistyczne zostają zlikwidowane w trybie natychmiastowym a ich dotychczasowi właściciele będą musieli rozliczyć się z całego majątku, który posiadają. Na ich miejsce powołane zostaną trusty i spółki o transparentnych systemach zarządzania i finansowania.

7. Obronność

Wojsko jest przeznaczone wyłącznie do obrony kraju wraz z jego mieszkańcami. Nie będzie brać udziału w żadnych operacjach poza granicami i nigdy nie zostanie użyte przeciw innym narodom. Policja, Straż miejska i Straż pożarna będą podlegać wyłącznie lokalnym władzom gminnym, miejskim i powiatowym. Celem ich funkcjonowania będzie ochrona mieszkańców i porządku prawnego.

8. Rolnictwo i wszystko z tym związane oraz leśnictwo, grunty publiczne, ochrona zwierząt etc.

Od chwili wejścia w życie powyższych założeń nasze rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna, leśna i żywnościowa zacznie być prowadzona wyłącznie w warunkach ekologicznych po uprzednim oczyszczeniu pozostawionej zniszczonej spuścizny. Wszelkie modyfikacje genetyczne zostają zabronione. Zabronione zostaje również używanie nieekologicznych (szkodliwych) środków do nawożenia gleby i ochrony roślin. Prowadzona będzie holistyczna edukacja na ten temat.

Hodowle przemysłowe zwierząt będą zlikwidowane.

9. Transport.

W jak najszybszym czasie wprowadzone zostaną ekologiczne środki transportu towarów oraz ludzi. Oparte zostaną na najnowszych technologiach.

Znosi się opłaty za korzystanie z dróg.

10. Energia.

Bezpłatne, nie podłączone do sieci, urządzenia zrównoważonej energii są dostępne dla wszystkich ludzi. Energia dla mieszkańców również będzie bezpłatna.

11. Badania i Edukacja.

Edukacja będzie wolna i darmowa w zakresie podstawowym (szkoła podstawowa i średnia) a także w zakresie szkolnictwa wyższego wg odrębnych zasad.  Polska ma dużo światłych i otwartych umysłów, które z wielką ochotą i radością rozpoczną badania i proces przekazywania niezakłamanej wiedzy. Niezbędne jest zniesienie rywalizacji i uszanowanie indywidualności w systemie edukacji i upowszechnienie praw naturalnych i praw wszechświata.

Dotyczy to również kadry nauczającej.

Istotna jest również zmiana programów nauczania oraz usunięcie zafałszowanej wiedzy.

12. Ochrona zdrowia ludzi i zwierząt.

Ochrona zdrowia będzie w Polsce darmowa i powszechnie dostępna i już od podstaw swojej działalności będzie holistyczna, prowadzona przez lekarzy, naturoterapeutów i innych specjalistów.

Będzie zdecentralizowana i zmieniona. Będzie stosowane holistyczne podejście do pokarmu, nakierunkowane na utrzymanie homeostazy organizmu. W razie chorób stosowane będą surowce i leki naturalne a w razie potrzeby najnowsze technologie mające na celu jak najszybsze uzdrowienie pacjenta.

Służba zdrowia otrzymuje wynagrodzenie za utrzymanie i przywrócenie zdrowia ludzi czyli równowagi psychicznej fizycznej i emocjonalnej.

Wszelkie zabiegi, szczepienia, profilaktyka, leczenie i rekonwalescencja będą proponowane i szczegółowo omawiane z pacjentem i umożliwią mu świadomy i dobrowolny wybór.