Deklaracje dla Żywych Istot Ziemi

Ludzie, zamieszkujący tę planetę, to wszystkie świadome żywe istoty, co oznacza, że są one w stanie rozróżniać dobro od zła, myśleć samodzielnie, zidentyfikować, co czyni je szczęśliwymi lub smutnymi, wnieść swoje unikalne cechy, rozpoznać wartość innych i egzystować w pokoju dzięki świadomości takiej rzeczywistości.

My, Ludzie, jesteśmy natchnieni samoświadomością od urodzenia, obdarzeni darem wolnej woli i stworzeni z i przez ostateczne źródło, substancję, granice, esencję i pochodzenie wszystkich rzeczy. Nasze istnienie jest unikalne dla każdej indywidualnej jednostki, a jednocześnie wciąż istniejemy w ramach opartego na współzależności ekosystemu współpracy, w którym każdy przyczynia się do pomocy w zaspokajaniu wzajemnych potrzeb.

Wszelkie zobowiązania umowne wymagają, aby wszystkie strony zrozumiały pełen zakres korzyści i konsekwencji oraz wyraziły dobrowolną zgodę na uczciwe działanie w ramach ograniczeń i zakresu danej umowy z zachowaniem pełnej przejrzystości. Domniemana lub milcząca zgoda nigdy nie jest opcją dla zgodnej z prawem lub prawnie wiążącej umowy, i zgodnie z prawami ziemi, niezależnie od okoliczności, każda forma domniemanej, sugerowanej lub cichej zgody jest niedozwolona.

Gdy na skutek rozwoju ludzkich wydarzeń koniecznym okazuje się dla jednego Narodu rozwiązanie politycznych więzów i wiążących umów, które łączyły go z drugim, a przejęcie władzy nad ziemią, odrębna, jedyna i równa pozycja Praw i Źródła całej natury wymaga, aby oświadczyć o przyczynach, które spowodowały tę separację.

Uznajemy te prawdy za oczywiste, zgodnie z nimi wszyscy ludzie są stworzeni wolnymi i niezależnymi, są oni obdarzeni przez swojego Stwórcę Źródła pewnymi niezbywalnymi prawami, wśród których są Życie, Wolność i Dążenie do Szczęścia. Prawa te są wrodzone obecne w każdym od momentu narodzin przez Źródło i nie mogą być usunięte przez żadną jednostkę lub podmiot.

Aby ochronić te prawa, Rządy ustanawiane są wśród istot żywych, czerpiąc swe sprawiedliwe uprawnienia z przyzwolenia rządzonych, co oznacza, że każda grupa istot żywych zorganizowana w celu działania w najlepszym interesie Ludzi, Planety i jednostki ma służyć Opinii Publicznej, uświadomionej lub innej, i ma moc wpływania na organizację tylko tak długo, jak długo Ludzie na to pozwalają i to popierają, a organizacja ta jest odpowiedzialna za dokładne reprezentowanie obaw i decyzji Ludzi w każdej sprawie, w którą zaangażowany jest dany organ Rządu.

Ilekroć jakakolwiek forma Rządu staje się destrukcyjna dla tych celów, Prawem Ludu jest zmiana lub zniesienie go i ustanowienie nowego Rządu, opierającego się na takich zasadach i organizującego swe uprawnienia w takiej formie, jaka wyda mu się najbardziej odpowiednia dla jego Bezpieczeństwa i Szczęścia.

Kiedy długi ciąg nadużyć i uzurpacji jest okazywany przez działający fikcyjnie Rząd, z wyraźnym zamiarem ustanowienia klasy rządzącej podporządkowującej sobie Naród i umieszczającej go pod despotyzmem, to prawem i obowiązkiem Narodu jest odrzucenie takiego Rządu i zapewnienie nowych Opiekunów dla swego bezpieczeństwa i zabezpieczenia swej wolności.

Tak cierpliwie znosili to ludzie i taka jest teraz konieczność, która upoważnia nas do zmiany naszych poprzednich systemów kontroli rządowej. Historia obecnego Zakonu, która jest historią nadużyć, zaniedbań, morderstw i ignorancji, miała na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad Krajami i zamieszkującymi je żywymi duszami.

Aby to udowodnić, niech fakty zostaną przedstawione światu w całkowitej przejrzystości.

Zakon odmówił egzekwowania lub przestrzegania Praw, tych najbardziej słusznych i koniecznych dla dobra publicznego. Opinia Publiczna, w tym przypadku, odnosi się do zbiorowości świadomych żywych istot, niezależnie od ich statusu, chyba że inaczej zostało to zdefiniowane.

Zakon zabronił przedstawicielom Ludu uchwalania Praw o natychmiastowym i pilnym znaczeniu dla dobra wszystkich żyjących istot, a zamiast tego wdrożył mechanizmy kontrolne, aby zarządzać czasem życia Ludu, nigdy nie pozwalając mu się rozwijać, ani przekraczać własnych możliwości bez poddawania się opresyjnym nakazom, kodeksom i zarządzeniom.

Zakon utajnił najważniejsze informacje naukowe i historyczne, aby kształtować przekonania, zrozumienie i postępowanie Ludu w sposób, który był destrukcyjny dla osób indywidualnych i grup, które ufały w uczciwość działającego Rządu w zakresie dostarczania istotnych informacji w sposób dokładny i uczciwy.

Zakon zwołał ciała ustawodawcze w nietypowych, niewygodnych i niedostępnych punktach, z dala od miejsca, w którym przechowywano ich Akta Publiczne, tylko po to, by zmusić Lud do podporządkowania się działaniom Zakonu.

Zakon manipulował każdymi wyborami, aby stworzyć iluzję, że to głosy Ludu decydują o tym, kto będzie ich reprezentował jako członek Rządu, a jednocześnie sam ręcznie wybierał najbardziej posłusznych kandydatów jako reprezentantów swoich własnych interesów, a nie interesów Ludu.

Zakon rządził z całkowitą obojętnością wobec potrzeb Ludu i z całkowitym lekceważeniem wartości, które są dla nich najważniejsze.

Zakon starał się uniemożliwić populacji świata zjednoczenie się wokół wspólnych wartości, dzieląc grupy, ziemie i ideały poprzez tworzenie fałszywych religii, groźby wojny i podziały rasowe, które naturalnie przecież nie istnieją.

Zakon utrudniał wymierzanie Sprawiedliwości, odmawiając egzekwowania kar za łamanie przepisów prawnych na równi z przestępstwem, bez względu na status społeczny.

Zakon uczynił sędziów i prawników sługami tajnego zakonu, który służy jedynie najlepszym interesom Zakonu i czyni to kosztem Ludu, działając w interesie Zakonu, a nie jako bezstronni sędziowie i przedstawiciele spraw zgodnych z prawem.

Zakon utrzymywał wśród nas, w czasach pokoju, stacjonujące armie bez zgody, przyczyny czy aprobaty Ludu. Te same stałe armie były używane do prowadzenia wojen, gdy nie było takiej potrzeby ani celu, poza zwiększaniem stanu posiadania, kontroli i zasobów nowych ziem dla elitarnej hierarchii Zakonu.

Zakon uczynił wojsko niezależnym od władzy Cywilnej i nadrzędnym wobec niej.

Zakon połączył się z innymi, aby poddać nas jurysdykcji odmiennej od praw ziemi, z narzuconymi nakazami i polityką, które naruszają prawa Natury, oddając naszą władzę obcej władzy udawanego prawodawstwa zamiast przyznanej nam od urodzenia natury i wszystkiego, co utrzymuje naturalną równowagę Ziemi.

Zakon śledził nas i uniemożliwiał nam dostęp do dobrobytu, osądzając, czy jesteśmy godni lub czy wolno nam być zamożnymi na podstawie naszej gotowości do podporządkowania się ich opresyjnej i perwersyjnej wersji rządu.

Zakon nałożył na nas podatki bez naszej zgody, a nawet bez wyjaśnienia, jak nasze pieniądze są wykorzystywane.

Zakon pozbawił nas w wielu przypadkach korzyści płynących z Procesu przed Ławą Przysięgłych.

Zakon gwałcił i mordował naszych mężczyzn, kobiety i dzieci, a także zbierał, poświęcał i sprzedawał nas w niewolę dla własnego zysku lub rozrywki.

Zakon odebrał nam naszą tożsamość, Suwerenność i wolność, znosząc nasze najcenniejsze Prawa i zmieniając nasze fundamentalne wolności oraz formy naszego Rządu, które miały stać na straży tych praw.

Zakon zastąpił naszą wolną wolę, wstrzymując nasze własne prawa i uprawnienia do samodzielnego rządzenia, ogłaszając, że ma pełnię władzy do stanowienia za nas prawa we wszystkich przypadkach.

Zakonowi powierzono bezpieczeństwo opieki nad Ludem i wszystkim, co oznacza bycie jednym z Ludu, lecz zamiast tego uzbroił informacje, zasoby, lekarstwa i wszelkie inne rzeczy, aby prowadzić wojnę przeciwko nam i w wewnątrz naszych społeczności, powodując podziały wśród naszych przyjaciół i sojuszników, jednocześnie fałszywie twierdząc, że używa tych samych broni, aby nas chronić.

Zakon zanieczyścił nasze morza, spustoszył nasze wybrzeża, spalił nasze miasta i zniszczył życie naszego Ludu, tylko po to, by obwiniać Ludzi za stan środowiska naturalnego na świecie.

Zakon od wieków wykorzystywał armie najemników jako broń śmierci, spustoszenia i tyranii, posługując się okrucieństwem, złośliwością i podstępem, uniemożliwiając Ludowi na jakimkolwiek terytorium poczucie bezpieczeństwa lub życie w pokoju. 

Zakon wzniecał wśród nas bunty wewnętrzne, wykorzystując propagandę medialną jako broń do dzielenia ludzi między sobą pod względem płci, wieku, rasy, religii i ideologii.

Niegodziwa klasa rządząca, często postrzegana jako elita panującego Zakonu, to tyrani, którzy nie nadają się do rządzenia wolnym Ludem, ani do dalszego sprawowania jakiejkolwiek władzy.

Zakon konsekwentnie nie dotrzymywał umów i nie dotrzymywał terminów ich wygaśnięcia, nie przestrzegał i nie egzekwował praw ziemi zgodnych ze zrozumieniem Ludu oraz nie zaprzestał sprawowania nad nami nieuzasadnionej jurysdykcji.

W związku z tym wypowiadamy wszelkie wcześniejsze umowy, przymierza, traktaty lub porozumienia jakiegokolwiek rodzaju, które my, lud, kiedyś zawarliśmy z Zakonem lub jakimikolwiek innymi pokrewnymi im bytami pod jakąkolwiek inną nazwą, które funkcjonują jako przedłużenie ich działalności lub w jakikolwiek sposób są pod ich zarządem.

Dlatego też my, Przedstawiciele Ludów Ziemi, z upoważnienia poczciwego Ludu tychże Krajów, uroczyście ogłaszamy i deklarujemy, że Ludy Ziemi są wolne i niezależne, że są zwolnione z wszelkiej lojalności wobec Korony i Zakonu, że wszelka kontrola jakiegokolwiek rodzaju jest natychmiastowo rozwiązana, oraz że jako wolny i niezależny Lud, mamy pełną władzę do tworzenia pokoju, zawierania sojuszy, ustanawiania handlu, ochrony naszych wolności, obrony naszych praw i obowiązków do prowadzenia wolnego i niezależnego życia bez ograniczeń, tak długo jak nie robimy tego kosztem innych Ludów posiadających te same prawa.